Menu

Handlingsplan

Produktionsskoleforeningens handlingsplan 2014 – 2015

Produktionsskolerne er en del af den overordnede uddannelsespolitiske målsætning i Danmark om, at alle unge skal have mulighed for at få en ungdomsuddannelse.

Produktionsskolerne er rammen om individuelle forløb med et praktisk udgangspunkt. Produktionsskolerne fungerer derfor som en anden start på en ungdomsuddannelse for de unge, der har behov for at lære på en anden måde end den gængse i uddannelsessystemet. Vi ønsker også at kunne tilbyde de unge dele af deres uddannelse på produktionsskolernes værksteder, samt være uddannelsesansvarlige for unge, der har behov for en mere håndholdt proces om gennemførelsen af deres ungdomsuddannelse

Produktionsskolernes grundlæggende kendetegn er praktisk arbejde og produktion. De tilbyder klare og overskuelige mål og rammer, der henvender sig til unge, der har behov for – eller selv ønsker – at læring og praksis er tæt forbundet. Formålet er den unges personlige, sociale og faglige udvikling, og at den unge får reelle kompetencer, der kan bruges i videre uddannelse eller job.

For at understøtte dette formål har Produktionsskoleforeningens bestyrelse fremhævet følgende 7 områder, hvor foreningen i særlig grad vil stræbe efter at nå gode resultater frem til næste årsmøde i 2015.

Fælles målsætninger

Produktionsskolernes vigtige rolle i uddannelsessystemet afhænger af skolernes lokale samarbejder, men også af skoleformens fælles målsætninger.

Derfor vil Produktionsskoleforeningen arbejde for:

• Styrkelse af det fælles uddannelsespolitiske arbejde, herunder promovering af produktionsskolernes charter internationalt og nationalt.
• Styrkelse af skoleformens kursus- og efteruddannelsesindsats, herunder brancheorienterede aktiviteter og videreudvikling af Produktionsskoleforeningens pædagogiske grundkurser med henblik på overbygningsmoduler. Der vil i kursusudbuddet blive lagt vægt på at udbyde kurser til alle medarbejdergrupper på produktionsskolerne (ledere, medarbejdere, administrative samt bestyrelsesmedlemmer)
Understøttelse af videndeling, bl.a. via SkoleUdviklingsSamtaler og projekter på tværs af skoleformen.

Styrkelse af produktionsskolens rolle som overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse

Overgangen mellem grundskolen og produktionsskolen skal fremmes, og udslusningen fra produktionsskolen til en ungdomsuddannelse skal styrkes.

Derfor vil Produktionsskoleforeningen arbejde for:

• Ændring af regelen for forlængelse af forløb ud over 1 år på produktionsskolen, så kvoten for ophold ud over 1 år fjernes og kompetencen for forlængelser gives til UU.
• Bedre og mere gennemsigtige optagelsesmuligheder via www.optagelse.dk.
• Bedre information til de unge og til UU om produktionsskolens tilbud igennem udsending af produktionsskolepjecen – Produktionsskolen en anden vej til uddannelse
• Mere kvalitet i overgangen fra produktionsskole til anden uddannelse, herunder analyse af udslusningspraksis, og gennemførelse af et projekt, der fokuserer på at kvalificere produktionsskolernes udslusningspraksis til ungdomsuddannelser og erhvervsliv. PSF har ligeledes udarbejdet forslag til ændrede udslusningskoder. Der iværksættes et landsdækkende projekt i 2014, hvor alle landets produktionsskoler benytter de nye koder, hvorefter PSF aktivt vil benytte det statistiske materiale i en folder, hvor tallene underbygges med elevcases. Dette materiale vil blive fremlagt på folkemødet på Bornholm juni 2014. PSF vil ligeledes fortsat aktivt igennem dette projekt forsøge at få ændret udslusningskoderne til UNI C.

Kompetencegivende produktionsskoler

På produktionsskolerne er de unge i forskellige typer læringsforløb som ordinære produktionsskoleelever, produktionsskolebaserede lærlinge, Egu-elever, STU-elever mm. Det er centralt i alle læringsforløb at fastholde den særlige produktionsskolepædagogik.

Derfor vil Produktionsskoleforeningen arbejde for:

• Anerkendelse af produktionsskolerne som den institutionelle ramme for læringsforløb, der både er formelt kompetencegivende i særlige læringsforløb (produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse, egu og dele af grundforløb på produktionsskolen) og reelt kompetencegivende i forhold til ordinære produktionsskoleforløb, som er individuelt tilrettelagt, og som har et praktisk udgangspunkt.
• Præcisering af målgruppebestemmelsen i produktionsskoleloven (§1, stk. 1,2) som et tilbud til unge, der har brug for en særlig start på eller et særligt forløb under en ungdomsuddannelse.
• At produktionsskolerne bliver uddannelsesansvarlige for den gruppe af unge, der i forbindelse med gennemførelse af en kombineret ungdomsuddannelse (KU), har behov for at lære på en anden måde i individuelt tilrettelagte forløb.

Bedre læringsmuligheder

De unges læringsmuligheder og læringens overførselsværdi skal styrkes ved dels at arbejde for et motiverende læringsmiljø, hvor arbejdsopgavernes autenticitet er i højsædet og de redskaber, de unge har til rådighed i deres opgaveløsning, er tids- og uddannelsessvarende, dels ved at styrke evnen til at dokumentere og evaluere den enkeltes læring og sætte den i relation til det aktuelle arbejdsmarked og det øvrige uddannelsessystem.

Derfor vil Produktionsskoleforeningen arbejde for:

• Med udgangspunkt i Rambølls evaluering af kompetencebeviser på produktionsskoler, og den heraf eventuelt iværksatte lovrevision på området, vil Produktionsskoleforeningen arbejde på at styrke produktionsskolernes arbejde med kompetencebeviser, samt aktivt arbejde for at kompetencebeviset styrker de unges muligheder i videre uddannelse eller erhvervsarbejde.
• Øget fokus på produktionsskoleværkstedets læringsmuligheder også i forhold til EUD-kompetencemål - med uformindsket fokus på produktionsskolernes særlige læringsmiljø.
• Styrkelse af EGU gennem statsfinansiering, bedre praktikmuligheder, herunder værkstedsskolepraktik og virksomhedsforlagt undervisning, og afsluttende kompetencevurdering svarende til EUD-grundforløb.
• At der oprettes et landsdækkende organ der fungerer som talerør for egu. Produktionsskole-foreningen vil afsætte ressourcer til dette og samtidig analysere hvilket behov, der bliver for deltagerbetaling (kontingent)
• PSF vil tilbyde at egu-sekretariatsfunktionen kan indgå i et administrativt fællesskab med PSF
• Ens regler for unges brug af farlige maskiner og væsker på produktionsskoler og erhvervsskoler.
• Mulighed for at produktionsskoleelever kan bevilges IT støtte under produktionsskoleforløbet.
• Mulighed for ekskursioner af flere dages varighed med socialt indhold.

Større international opmærksomhed

Produktionsskolens tilbud om en anden læringsform og en anden vej til uddannelse skal fremhæves internationalt med henblik på at udbrede det internationale kendskab til og samarbejde om skoleformens principper.

Derfor vil Produktionsskoleforeningen arbejde for:

• Øget internationalt samarbejde med henblik på vedtagelsen af en resolution omkring en fælles europæisk uddannelsesindsats, der anerkender produktionsskolernes læringsform.
• International opmærksomhed omkring skoleformen, især samarbejdet indenfor EU.
• Mere fokus på skoleformens internationale samarbejdsprojekter og muligheder.
• Forsat arbejde på at konsolidere IPSO (International Production School Organization)
• Give flere skoler mulighed for internationalt samarbejde

Gode økonomiske og lovgivningsmæssige forhold

Arbejde for at sikre overskuelige holdstørrelser, som er en nødvendighed for, at undervisningen fortsat er af en høj kvalitet. Sikre tids- og uddannelsessvarende værkstedsfaciliteter, og kompetenceudvikling af medarbejderne.

Derfor vil Produktionsskoleforeningen arbejde for:

• Forhøjelse af produktionsskolernes taxametertilskud.
• Udarbejdelse af forslag til og opfølgning på finansloven for 2015.
• Bevarelse af skoleydelsen som pædagogisk redskab i arbejdet med alle elever på produktionsskolerne – herunder genindførelse af samme ydelsesniveau for alle elever på 18 år og derover.
• Afskaffelse af det kommunale bidrag.

Målrettet kommunikation

Der skal være sammenhæng mellem det udtryk, Produktionsskoleforeningen har og arbejder på, og det indtryk Produktionsskoleforeningen giver både hos skolerne og samarbejdspartnere. Kommunikationen skal være synlig og tydelig og skabe motivation og sammenhold.

Derfor vil Produktionsskoleforeningen arbejde for:

• At markedsføre skoleformen gennem en ny samlet kommunikationsstrategi over for politikere, uddannelsesfaglige beslutningstagere, vejledere, potentielle elever og offentligheden i øvrigt.
• Modernisering af produktionsskolernes fælles internetportal www.produktionsskoler.dk.
• Øget og mere målrettet kommunikation mellem Produktionsskoleforeningen og skolerne.
                   -Inddragelse af flere produktionsskoler i udvalgsarbejde både i faste udvalg og ad. hoc. 
                   -UdvalgArbejde systematisk med spredning af nyhedsbrevet, i forhold til de forskellige målgrupper vi skal nå,
                     samt sikre politisk information i nyhedsbrevet
                   -Inddragelse af skolerne i arbejdet med at orientere det politiske system om uddannelsespolitiske initiativer 
                    både når det gælder det lovgivningsmæssige arbejde samt iværksættelsen af de rent konkrete og
                    praktiske initiativer/aktiviteter.

Produktionsskoleforeningen  |  Dæmningen 33, 2. tv , 7100 Vejle  |  Telefon: 7582 2055  |  Mail: psf@psf.nu
Mandag til torsdag 08.00 - 15.00 , fredag 08.00 til 13.00