Menu

Handlingsplan

Produktionsskoleforeningens handlingsplan 2017 – 2018

Handlingsplanens baggrund
Produktionsskolerne er en del af den overordnede uddannelsespolitiske målsætning i Danmark om, at alle unge skal have mulighed for at få en ungdomsuddannelse.

Produktionsskolerne er rammen om individuelle forløb med et praktisk udgangspunkt. Vi ser en gevinst i at blive uddannelsesansvarlige for unge, der har behov for en mere håndholdt proces.

Produktionsskolernes grundlæggende kendetegn er praktisk arbejde og produktion. Læring og praksis er tæt forbundet. Formålet er den unges personlige, sociale og faglige udvikling.

Med ekspertgruppens anbefalinger til regeringen om bedre veje til en ungdomsuddannelse lægges der op til at oprette en ny Forberedende Uddannelse i et nyt institutions-setup. Det betyder at produktionsskolerne de facto nedlægges og tænkes ind i den nye institution som en særlig linje. PSF foreslår derfor at handlingsplanen for 2017 udelukkende forholder sig til denne overordnede politiske dagsorden, samt en række centrale indsatsområder i relation hertil. Der vil herudover være en række mere ordinære driftsområder, foreningen løbende vil varetage indtil, der er truffet politisk beslutning om produktionsskolernes fremtid.

Hovedanliggendet for Produktionsskoleforeningens arbejde i 2017
2017 er et særligt år, da produktionsskolerne som en selvstændig selvejende institutionsform formentlig forsvinder fra uddannelseslandskabet og erstattes af en ny institution, der skal tilbyde Forberedende Uddannelse. En uddannelse som kommer til at bestå af tre linjer: en almenlinje; en produktionsskolelinje, og en erhvervslinje. Den nye institution erstatter produktionsskolerne samt EGU, KUU, AVU, FVU og OBU. Dette vil være en så væsentligt forandring for skolerne, at arbejdet vil blive hovedanliggendet for sekretariatet i 2017 – og dermed det, der først og fremmest skal prioriteres!

Konkret vil det sige arbejdet med at placere produktionsskolerne og den praktiske pædagogik centralt i den nye institution. Det vil vi først og fremmest gøre igennem en stærk politisk proces. Væsentlige indsatser for sekretariatet vil derfor være:

• Politisk arbejde (bl.a. foretræde og møder m. politikere, dialog m. samarbejdspartnere, råds- og udvalgsarbejde)
• Viden, tal og fakta (opmærksomhed ift. undersøgelser på området samt iværksættelse af egen undersøgelse omkring udslusning)
• Kommunikation (bl.a. nyhedsbrev, sociale medier, artikler samt Folkemøde og konferencer mv.)’
• Dagsorden-parat’ (prioritere at kunne levere fx dokumentation og materiale ift. sager, dagsordener mv., der opstår på vores område)
• Inddrage skolerne (både informationsmæssigt men også ift. deltagelse således, at vi med en bred front kan forsøge at sætte en dagsorden)

Produktionsskoleforeningens handlingsplan med kortsigtede målsætninger for 2017
De kortsigtede målsætninger fremhæves for 2017 på en række områder, hvor foreningen i særlig grad vil stræbe efter at nå gode resultater frem til årsmødet 2018. Områderne er en uddybning af de elementer, der fremhæves i hovedanliggendet som fokus for arbejdet i 2017. Samtlige områder tager udgangspunkt i ekspertgruppens anbefalinger, som PSF ser mange gode elementer i, men som skal realiseres på en god og fornuftig måde. Ekspertgruppen anbefaler, at aktørerne inddrages. I PSF er vi enige i, at dette er nødvendigt og vil gerne byde ind med ekspertise og kendskab til området.

Handlingsplanens elementer falder i tre hovedområder for 2017:
1. Den politiske proces på baggrund af ekspertgruppens anbefalinger
a) Regeringsudspil og den politiske proces frem mod en ny lov på det forberedende område
b) Det kommende lovarbejde i forbindelse hermed
2. Ordinære driftsopgaver
3. Foreningens fremtid

Den politiske proces
PSF vil i 2017 arbejde på at fastholde politikerne på, at følgende forhold er centrale i forhold til at oprette en ny forberedende uddannelse:

· Praksis. Vi skal fastholde den reelle praktiske læring, dvs. værkstedsbaseret praktisk arbejde og produktion som omdrejningspunkt for læring. Det har et indholdsmæssigt aspekt, men det har også et økonomisk aspekt i form af taxameter. Det er ganske enkelt mere omkostningstungt at levere værkstedsundervisning end klasseundervisning.

· Den statslige finansiering er afgørende for at sikre ensartethed og kvalitet på tværs af landet. Alle erfaringer viser, at en kommunalisering giver stor spredning i tilbud og kvalitet, og dermed vidt forskellige muligheder fra den ene kommune til den næste.

· Forsørgelsesgrundlaget skal fungere som pædagogisk værktøj, ligesom det gør på produktionsskolerne i dag. Og det skal justeres til niveauet på uddannelseshjælp, således at den unge ikke har et økonomisk incitament til at melde sig ledig.

· Økonomi. Der lægges op til markante ændringer, og det er det svært at have ressourcer til i sparetider. Derfor skal det forberedende område friholdes for 2 % -besparelsen.

· Den kommunale ungeindsats vil samordne en række funktioner. Men der skal samordnes for at opkvalificere vejledning og støtte. Vi må ikke gå på kompromis med den faglighed, der i dag er til stede i Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), på Jobcentret, i Pædagogisk-psykologisk rådgivning (PPR), i Handicap og psykiatri, i Misbrugscentret osv.

· Den kommunale ungeindsats skal ikke kunne udbyde egne tilbud og forløb (udover afsøgningsforløbet, som afvikles i samarbejde med den Forberedende Uddannelse). Det vil virke imod den entydighed og sammenhæng, som står centralt i anbefalingerne, og det vil undergrave den kommunale ungeindsats’ neutralitet og saglighed i vejledningen.

· Den lokale forankring er vigtig. Tilbuddet skal være tilgængeligt for den målgruppe, det henvender sig til.

· Nærhed skal være et bærende princip i tilbuddet – det må ikke blive for stort og uoverskueligt for den unge. Derfor skal værkstedet fortsat være udgangspunkt og omdrejningspunkt for den unge, der tager den praktiske vej. Og derfor skal værkstedslæreren også fremefter indtage den samme fremtrædende rolle for den unge – også selvom den unge har en kontaktperson.

· Tid. Ekspertgruppens anbefalinger lægger vægt på mest mulig progression fremfor på mindst mulig tidsforbrug. Derfor anbefaler de også, at forløbet kan forlænges ud over de to år ligesom de ikke har sat en begrænsning på antallet af gange, en ung kan starte på den Forberedende Uddannelse. Disse muligheder, er det vigtigt at holde fast i.

I forbindelse med den fokuserede politiske indsats, vil vi inddrage skolerne, ved at nedsætte arbejdsgrupper der kan arbejde med følgende temaer:

Forsørgelsesgrundlaget (en model der kan dække hele FU, undtagen de unge på Erhvervslinjen, der er i egentlige praktik med kontrakt/overenskomst).

Taxameter (opgørelsesmetode / tælle / moms, herunder særlig hensynet til værkstedsundervisning).

Dansk/Matematik (særlig bekendtgørelse med fokus på det praktiske udgangspunkt / integreret med værkstedsundervisning).

Individuelle læringsforløb for unge (hvordan kan muligheden for at tilrettelægge individuelle læringsforløb styrkes og videreudvikles i den nye forberedende uddannelse)

Lokal forankring og nærhed (hvordan sikrer man den lokale forankring over hele landet, hvordan sikrer man, at den nærhed, værkstedslæreren pt. er garant for, fortsættes i det nye tilbud)

Ordinære driftsopgaver
Målsætninger for de ordinære driftsopgaver i 2017 fremhæves på en række områder, hvor foreningen i særlig grad vil stræbe efter at nå gode resultater frem til årsmødet 2018, under den forudsætning at hovedanliggendet kan betyde, at vi ikke når resultater på alle områder.

· Servicering af skolerne
Et hovedanliggende for PSF i 2017 er den service, foreningen skal yde til skolerne i forbindelse med hele den politiske proces omkring etableringen af en ny forberedende uddannelse. I 2017 handler det især om hvordan produktionsskolerne placeres i den nye uddannelse.

· Efter- og videreuddannelse af produktionsskolernes medarbejdere
Styrkelse af PSFs kursus- og efteruddannelsesindsats, herunder brancheorienterede aktiviteter med særlig blik på de ændringer, der med ekspertgruppens anbefalinger lægges op til.

· Projekter på tværs af skoleformen
PSF vil i 2017 løbende afsøge mulighederne for at etablere projekter, der fremmer en udviklingsproces med udgangspunkt i de kommende reformer på det forberedende område.

· Strukturen i foreningen
PSF har arbejdet målrettet med at skabe en helt ny struktur i foreningen med en række udvalg. Der arbejdes i 2017 med en række overgangsudvalg, der tager udgangspunkt i de etablerede udvalg samlet i 2 overordnede enheder:

1. PBE-udvalg, EGU-udvalg og KUU-udvalg i en enhed

2. Efter- og videreuddannelsesudvalget og udvalget for ledelsesudvikling i en enhed

· Det internationale arbejde
PSF arbejder videre med det internationale arbejde med de etablerede målsætninger om at udbrede produktionsskolepædagogikken i Europa, men skal have fokus på at sætte det ind i den nye ramme, og eventuelt tage beslutning om en egentlig nytænkning på området.

Foreningens fremtid
Produktionsskoleforeningen er produktionsskolernes interesseorganisation. Vi understøtter landets 82 produktionsskoler for at sikre unge en praktisk vej til uddannelse.

Det gør vi bl.a. ved at:
· Levere viden om produktionsskolerne og det forberedende område til politikere og samarbejdspartnere
· Repræsentere produktionsskolerne over for ministerier, udvalg, styrelser mv.
· Skabe udvikling på produktionsskoleområdet via forsøgs- og udviklingsprojekter
· Understøtte erhvervsgrunduddannelse (EGU), Kombineret ungdomsuddannelse (KUU) og Produktions-skolebaseret Erhvervsuddannelse (PBE) på produktionsskolerne
· Lave kurser og efteruddannelse for ledere og ansatte på produktionsskolerne

Fremadrettet kan dette ændres radikalt, men indtil videre vil PSF arbejde målrettet på at blive interesseorganisation for en evt. ny Forberedende Uddannelse, med hovedansvar for alle tre linjer (almenlinjen, produktionsskolelinjen og erhvervslinjen); altså at blive en interesseorganisation, der understøtter udviklingen af den Forberedende Uddannelse, så der sikres et overordnet fokus på, at den praktiske vej til uddannelse fastholdes og videreudvikles.

Produktionsskoleforeningen  |  Dæmningen 33, 2. tv , 7100 Vejle  |  Telefon: 7582 2055  |  Mail: psf@psf.nu
Mandag til torsdag 08.00 - 15.00 , fredag 08.00 til 13.00